Co to jest list żelazny?

i

Autor: pixabay.com

Prawo

Co to jest list żelazny? Kto go może otrzymać i jakie daje uprawnienia?

2023-10-04 12:55

List żelazny to dokument, który zapewnia oskarżonemu odpowiadanie w procesie z wolnej stopy i pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej. Wydanie listu żelaznego jest uzależnione od spełnienia szeregu przesłanek. List taki może zostać też w określonych przypadkach odwołany.

Kto może starać się o list żelazny?

List żelazny to dokument, który zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procesu. O list żelazny mogą starać się oskarżeni przebywający za granicą, którzy gotowi są wrócić do kraju i stawić się przed wymiarem sprawiedliwości, pod warunkiem że nie zostaną aresztowani. Składając wniosek o list żelazny, oskarżony zobowiązuje się stawić w oznaczonym terminie w sądzie lub prokuraturze, o ile będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.

Gdzie składa się wniosek o wydanie listu żelaznego?

List żelazny wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy. Wniosek o wydanie listu żelaznego może złożyć oskarżony za pośrednictwem adwokata lub prokurator. Złożenie wniosku jest nieodpłatne, ale sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia przez oskarżonego poręczenia majątkowego (kaucji).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać list żelazny?

Wydając list żelazny, sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. W zamian oskarżony musi spełnić kilka warunków:

  • musi stawiać się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym także na wezwanie prokuratora
  • nie może opuszczać bez pozwolenia sądu obranego miejsca pobytu w kraju
  • nie może nakłaniać do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny sposób utrudniać postępowania karnego

Odwołanie listu żelaznego

Jeśli osoba, która otrzymała list żelazny, będzie przestrzegała powyższych warunków, nie zostanie aresztowana i będzie mogła odpowiadać z wolnej stopy. W przypadku naruszenia któregoś z warunków (np. nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego w sądzie) list żelazny może zostać odwołany. W razie odwołania listu żelaznego oskarżony może zostać tymczasowo aresztowany, a sąd może orzec o przepadku udzielonego przez niego poręczenia majątkowego.

Pruł przez miasto. 265 pkt karnych i dwie kolizje