Zasiłek przedemerytalny. Sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi

i

Autor: pixabay

Zasiłki

Zasiłek przedemerytalny. Sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi

2023-06-14 15:53

Straciłeś pracę z powodu likwidacji firmy lub niewypłacalności pracodawcy, a niewiele brakuje ci do emerytury? Sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek przedemerytalny oraz ile wynosi świadczenie.

Zasiłek przedemerytalny - komu przysługuje?

Jak informuje ZUS, żeby otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, trzeba spełnić dwa rodzaje warunków. Pierwsze są wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, drugie natomiast są indywidualne i zależą od przyczyn ustania stosunku pracy, a także od stażu pracy i wieku.

Zacznijmy od warunków indywidualnych, ponieważ one są niezbędne do przyznania świadczenia. ZUS dzieli je na kilka grup. 

Do pierwszej grupy zaliczają się warunki dla osób, którym stosunek pracy rozwiązano z przyczyn dotyczących zakładu pracy, takich jak niewypłacalność pracodawcy czy  likwidacja firmy. Wówczas osoba ubiegająca się o świadczenie, musiała być zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy, a także mieć ukończone  co najmniej 56 lat w przypadku kobiet lub 61 lat w przypadku mężczyzn oraz posiadać wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Należy jednak pamiętać, że wymagany wiek oraz staż pracy mogą się różnić w zależności od charakteru pracy. 

W drugiej grupie znajdziemy warunki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, które ogłosiły upadłość. Tutaj kluczowe znaczenie ma czas prowadzenia działalności, który nie może być krótszy niż 24 miesiące, a także opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo w dniu ogłoszenia upadłości trzeba mieć ukończone 56 lat (w przypadku kobiet) oraz 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz należy posiadać wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym dla uznania, że nastąpiła upadłość jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości.

Trzecia grupa to warunki dla osób, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym przypadku należy zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty. Świadczenie przysługuje jednak osobom, które pobierały rentę przez co najmniej  5 lat, w dniu ustania prawa do renty mają 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna, a także osiągnęły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ostatnia grupa warunków dotyczy osób, które ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby nad którą sprawowano opiekę. Tutaj także kluczowe znaczenie ma rejestracja w PUP, ale w terminie 60 dni od dnia ustania prawa do świadczeń. Ważny jest także czas pobierania zasiłku, który powinien wynosić co najmniej 365 dni. Jeżeli chodzi o wiek osoby ubiegającej się o zasiłek przedemerytalny, to w tym przypadku kobieta powinna mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna 60, a wymagany okres uprawniający do emerytury wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Co ważne, po spełnieniu warunków indywidualnych, trzeba też spełnić warunki wspólne.

"Świadczenie przedemerytalne przysługuje Ci o ile spełniasz indywidualne warunki (patrz niżej), a ponadto jeżeli:

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
  • nadal jesteś zarejestrowany jako bezrobotny (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem),
  • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  złożyłeś w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych byłeś zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, albo innej pracy zarobkowej a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia" - podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Po spełnieniu wymienionych wyżej warunków, można ubiegać o świadczenie przedemerytalne. Warto jednak wiedzieć kwota zasiłku nie zawsze będzie taka sama. Przykładowo, inaczej będzie wyliczone świadczenie dla osoby po rencie z tytułu niezdolności do pracy, a inaczej dla osoby, która utraciła pracę z powodu likwidacja zakładu itd.

W inny sposób ustalamy wysokość Twojego świadczenia przedemerytalnego, jeśli świadczenie to uzyskałeś z tytułu ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tej sytuacji świadczenie przyznajemy w ostatnio ustalonej wysokości Twojej renty. Jednak nie może być ono wyższe niż kwota ryczałtowa świadczenia przedemerytalnego - informuje ZUS. 

W pozostałych przypadkach zasiłek przedemerytalny wynosi 1600,70 zł brutto miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że świadczenie podlega corocznej waloryzacji. 

Express Biedrzyckiej: Ekonomista wskazał, kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą