Od lipca ma ruszyć wypłata dodatków w wysokości tysiąca złotych

i

Autor: pixabay.com

Finanse

Od lipca ma ruszyć wypłata dodatków w wysokości tysiąca złotych. Kto je otrzyma?

2024-07-15 16:01

W połowie maja prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, a także nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe regulacje pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech.

Pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają dodatek do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto. Wypłatę dodatków umożliwia nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Informacje o trzech projektach uchwał w tej sprawie przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiły już w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Pierwsza uchwała dotyczy ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Drugi projekt uchwały dotyczy rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”. Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w wysokości 1 tys. zł brutto za każdy przepracowany miesiąc. Wysokość dofinansowania ma być proporcjonalna do okresu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Program zakłada też dofinansowanie kosztów składek od wynagrodzeń z tytułu dodatków.

Trzeci projekt uchwały dotyczy ustanowienia programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”. W ramach programu przewidziano dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

W czasie prac nad nowelizacjami ustaw rząd zapowiadał, że dodatki będą wypłacone od 1 lipca.

Jeleń spotkał małe kaczki w leśnej rzece
Listen on Spreaker.