500 plus dla seniora

i

Autor: unsplash.com, pixabay.com

500 plus dla seniora

500 plus dla seniora z nowym progiem dochodowym. Kto nie dostanie świadczenia?

2024-07-19 6:57

W marcu 2024 wprowadzono nowy limit dochodowy dla świadczenia "500 plus dla seniora". Seniorzy, aby się zakwalifikować, muszą mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielności, a ich dochody nie mogą przekraczać nowo ustalonego progu.

500 plus dla seniora w 2024 roku 

Przepisy wprowadzające 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji weszły w życie 1 października 2019 r. Na ich mocy osobom uprawnionym przysługuje wsparcie w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Świadczenie kierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wysokość wsparcia zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących danej osobie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. 

500 plus dla seniora z nowy progiem dochodowym

Od marca 2024 roku próg dochodowy, uprawniający do świadczenia 500 plus dla seniora, został podwyższony o 261,53  zł. Do kwoty do 2419,33 zł brutto. Przy wypłacie tego świadczenia ma zastosowanie zasada złotówka za złotówkę.

500 plus dla seniora jest co roku waloryzowane takim wskaźnikiem, jakim waloryzowane są renty i emerytury. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń wyniósł 12,12 proc.

Komu należy się 500 plus dla seniora?

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, trzeba złożyć wniosek wraz z jednym z poniższych dokumentów:

  • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji 
  • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Oprócz wymienionych orzeczeń, trzeba także spełnić kryterium dochodowe. 

Wkurzeni Polacy ŻĄDAJĄ podwyżki 500 plus. 1000 plus będzie mało! | Komentery
Listen on Spreaker.