Regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl - "Ilu fanów?"

Zdjęcie z artykułu: Regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl - "Ilu fanów?" Regulamin konkursu; ESKA INFO
Ilustracja do artykułu Regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl - "Ilu fanów?"

Konkurs z okazji 1. urodzin serwisu  ESKA INFO.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki konkursu: „Ilu fanów?” rozgrywanego na stronie fanpege  ESKA INFO Łódź na Facebooku zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”

1.2. Organizatorem Konkursu jest Time S.A.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób pełnoletnich (zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu „Uczestnikiem”), posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą:
a) na udział Uczestnika w Konkursie,
b) na publiczną prezentację (opublikowanie) zgłoszenia Uczestnika na stronie fanpege ESKA INFO Łódź  na Facebooku
c) na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika przy prezentacji zgłoszenia Uczestnika na stronie fanpege  ESKA INFO Łódź na Facebooku.

1.5.Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony fanpege ESKA INFO Łódź na Facebooku

1.6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. Konkurs realizowany jest w dniach 12 lipca 2016 r. godzina 11:00 do 13 lipca 2016 godzina  11:30 roku na stronie fanpege  ESKA INFO Łódź na Facebooku.

1.7. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.2) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.8. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu:  sylwia.mankiewicz@grupazpr.pl

2. NAGRODY 

2.1. W Konkursie do wygrania są 2 zestawy w skład którego  wchodzi: lniana torba na zakupy, okulary przeciwsłoneczne radia ESKA, koszulka ESKA Summer City, smycz i zestaw do robienia baniek mydlanych o wartości 26 zł brutto, wana dalej: „Letnia, urodzinowa torba ESKI INFO

2.2. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.

2.5. Wygrane przez uczestników Konkursu nagrody rzeczowe będą do odbioru w siedzibach poszczególnych oddziałów Eski INFO. Adresy dostępne na stronie www.eskainfo.pl.

2.6. Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 30 dni od  rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

2.7. Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji Konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać dokument potwierdzający jego tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej  nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydany.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.lodz.eska.pl/konkursy.

3.2. W związku z tym, że lokalny serwis ESKA INFO ma już rok, uczestnik konkursu ma za zadanie wskazać ilu fanów będzie miał fanpage  ESKA INFO Łódź 13 lipca o godzinie 12:30 (można się pomylić o 50 fanów) oraz musi odpowiedzieć na pytanie Konkursowe „a co Tobie udało się przez ten rok?” Wskazanie liczby fanów oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe należy dokonać w komentarzu pod dedykowanym postem na fanpage’u ESKA INFO Łódź

3.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zadanie opisane powyżej w dniach od 12.07.2016 roku od godziny 11:00  do 13.07.2016 do godziny 11:30

3.4. Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wskaże 2 ( dwóch ) zwycięzców, których odpowiedź była najbliższa rzeczywistej ilości fanów danego fanpage oraz udzielił najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe i opublikuje informację o zwycięzcy w dniu 14 lipca 2016 roku o godznie 12:00 jako kolejny komentarz do dedykowanego postu konkursowego.

3.5. Do Konkursu może zostać zakwalifikowane tylko jedno zgłoszenie od jednego Uczestnika. W przypadku kilku zgłoszeń, komisja będzie brała pod uwagę pierwsze zgłoszenie dokonane przez danego Uczestnika. Uczestnicy nie mogą kasować raz zamieszczonego zgłoszenia (komentarza). W przypadku skasowania poprzedniego komentarza przez danego Uczestnika i opublikowania nowego, zgłoszenia takiego Uczestnika nie będzie brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu. 

3.6. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym czasie trwania Konkursu nie będą uwzględniane w Konkursie.

3.7. Po ogłoszeniu wyników konkursu w dniu 14.07.2016 na fanpagu  ESKA INFO Łódź, Organizator wyśle prośbę o skontaktowanie się z fanpage’em za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w celu przekazania danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody. Zwycięzcy zobowiązują się do przesłania powyższych danych w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku nienadesłanie informacji nagroda przepada.

3.8. Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Sylwia Mańkiewicz

Wiceprzewodniczący: Bartosz Kańtoch

Członek komisji: Mirosław Kowalski

3.9. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

3.10. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali  współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatora.

4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również  członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.poznan.eska.pl/konkursy w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 

6.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

6.3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

6.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II)  wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

Warszawa, 8 lipca 2016 roku.

Najnowsze newsy eska.pl

Zaćmienie Słońca 21.08.2017 - transmisja na żywo. Gdzie oglądać?

Zaćmienie Słońca 21.08.2017 - transmisja na żywo. Gdzie oglądać?

Zaćmienie Słońca to spektakularne i rzadkie zjawisko astronomiczne, które będziemy mieli okazję podziwiać już 21 sierpnia. Umożliwi nam to transmisja na żywo. Gdzie oglądać całkowite zaćmienie Słońca 2017?

21 sierpnia 2017, 19:22
Zaćmienie Słońca 21.08.2017 - online. Transmisja w internecie

Zaćmienie Słońca 21.08.2017 - online. Transmisja w internecie

Zaćmienie Słońca 2017 już 21 sierpnia! Gdzie oglądać online? Będzie transmisja w internecie? Sprawdź szczegóły na ESKA.pl, aby nie przegapić tego wyjątkowego zjawiska astronomicznego. 

21 sierpnia 2017, 19:22
Kiedy pierwsze lekcje? Początek roku szkolnego 2017/18

Kiedy pierwsze lekcje? Początek roku szkolnego 2017/18

Początek roku szkolnego 2017 - 2018 już za pasem! Tradycyjnie pierwszy dzwonek uczniowie słyszą pierwszego września jednak tym razem wyjątkowo stanie się to później. Odpowiadamy kiedy.

21 sierpnia 2017, 17:03
Tom Swoon - wyjątkowa trasa #574 TOUR pod patronatem Radia Eski

Tom Swoon - wyjątkowa trasa #574 TOUR pod patronatem Radia Eski

Tom Swoon i Radio Eska zapraszają na wyjątkową trasę #574 TOUR, która obejmie 6 polskich miast. Sprawdź, gdzie i kiedy zagra jeden z najlepszych polskich Dj-ów.

21 sierpnia 2017, 16:42
Wybrane z sieci

WYBRANE Z SIECI

Przeglądy materiałów i ich dobór, odesłania do innych treści emitowane są w ramach autorskich programów realizowanych przez twórców na potrzeby serwisu i są wynikiem realizacji autorskich koncepcji programowych Wydawcy serwisu. Jeśli nie widzisz materiałów ze swojego serwisu/bloga, a chciałbyś aby zostały włączone do tego przeglądu, lub jeśli sobie nie życzysz, aby się w nim pojawiały, zgłoś to poprzez formularz.
Ładuję newsy